Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shopu www.weeride.cz platné od 30.11.2017

Obsah:

1. Všeobecné ustanovení
1.1 Základní ustanovení
1.2 Uživatelský účet
2. Základní pojmy a informace
3. Kupní smlouva
4. Ochrana osobních údajů
5. Ověřeno zákazníky
6. Dodání zboží a platební podmínky
6.1. Platební podmínky
6.1.1. Platební podmínky Česká republika
6.1.2. Platební podmínky Slovenská republika
6.1.3. Platební podmínky Evropa
6.2. Dodání zboží
6.2.1. Doprava Česká republika
6.2.2. Doprava Slovenská republika
6.2.3. Doprava Evropa
6.3. Osobní odběr
7. Odběr zboží od přepravce
8. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem
9. Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího
10. Práva z vadného plnění
11. Další práva a povinnosti smluvních stran
12. Zaslání obchodních sdělení a ukládání cookies
13. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží
14. Uplatnění reklamace
15. Závěrečné ustanovení

1 . Všeobecné ustanovení

1.1 Základní ustanovení:

1.1.1.
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném prodávajícím na webové stránce umístněné na internetové adrese www.weeride.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

1.1.2.
Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (provozovatelem).

1.1.3.
Prodávající ( provozovatel ) internetového obchodu je Michal Makovec se sídlem Osloboditeľov 1577/6, Humenné, 06601, Slovenská republika a podnikajícím na základě Živnostenského listu vydaného OÚ Humenné pod číslem živn. registra: 720 – 16036, IČO: 44 700 792, DIČ: 1081141457 .

1.1.4.
Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.1.5. 
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.1.6.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce a nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

1.1.7. 
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.1.8.
Zákazníci mohou v internetovém obchodě www.weeride.cz provádět objednání zboží bez registrace nebo s registrací, při které si vytvoří svůj uživatelský účet.

1.2. Uživatelský účet:

1.2.1. 
Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

1.2.2.
Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

1.2.3. 
Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.2.4. 
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

1.2.5. 
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2. Základní pojmy a informace

Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.

Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby.

Prodávající:

Fakturační adresa:
Michal Makovec
Osloboditeľov 1577/6
06601, Humenné
IČO:44 700 792
DIČ: 1081141457 IČ DPH: SK1081141457 (plátce DPH)

Adresa skladu/provozovny a pro doručování zásilek:

Osloboditeľov 1577/6
06601, Humenné

Telefonní kontakt pro přepravní společnosti a zákazniky: +420604700836

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který je podnikatelem.

Kupující – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná

Kupující – podnikatel je kupující, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

3. Kupní smlouva

3.1. 
Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. 
Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

3.3. 
Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, Slovenské republiky mimo ostatní státy Evropy, kdy se výše nákladů na dopravu zboží řeší individuálně, dle charakteru objednávky.

3.4. 
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace, jako je způsob úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží. Iinformace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Součásti objednávkového formuláře jsou dále informace nutné k dodání zboží, jako dodací adresa, kontakt na kupujícícho ( telefonní kontakt a e-mail) a podklady k fakturaci objednávky.

3.5.
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat/Závazně objednat“.

Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. 
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, který si zodpovídá za funkčnost své adresy elektronické pošty.

3.8. 
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.9. 
Veškeré změny cen jsou vymezeny. Nabídka platí do vyprodání zásob (včetně akčního zboží a výprodeje). Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky si můžete pro svou archivaci stáhnout ve spodní části těchto obchodních podmínek ve formátu PDF. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

3.10. 
Veškeré odeslané objednávky jsou závazné. Pro jejich storno musíte kontaktovat naše pracovníky.

4. Ochrana osobních údajů:

4.1. 
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kontaktní email: obchod@weeride.cz

4.2. 
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: titul, jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo bankovního účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

4.3. 
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

4.4. 
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

4.5.
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

4.6. 
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

4.7.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

4.8.
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

4.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

4.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Kontaktní email: obchod@weeride.cz

4.9.
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

5. Ověřeno zákazníky

Vážení zákazníci Vaše e-mailová adresa je předána po objednání Provozovateli portálu Heureka.cz za účelem přípravy a odeslání Dotazníku ” Ověřeno zákazníky ” k hodnocení spolehlivosti našeho e-shopu. Provozovatel portálu Heureka.cz společně s Dotazníkem Vám poskytne možnost odmítnout další zasílání Dotazníků Vaši e-mailovou adresu.

6. Cena zboží, Dodání zboží a platební podmínky

6.1.1 
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu dle informací uvedených v čl. 6.2. Platební podmínky a čl. 6.3 Dodání zboží.

6.1.2
V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

6.1.3
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6.1.4.
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6.1.5.
Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo jej vloží do zásilky při odesílání zboží na dodací adresu zákazníka.

6.1.6.
Objednané zboží prodávající zasílá kupujícímu dle zvolené přepravní společnosti při objednání zboží, ale dle velikosti, váhy zásilky má prodávající právo změny přepravce z důvodu omezení přepravních podmínek přepravních společností, které prodávající standardně používá k přepravě zásilek. Změna přepravce u standartních zásilek nemá vliv na cenu přepravy, kterou si kupující zvolil při objednání.

O změně přepravce bude kupující informován v dostatečném časovém předstihu, aby se mohl připravit na doručení zásilky.

6.1.7. 
V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.1.8. 
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.1.9.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.1.10.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Prodávající je povinen obstarat objednané zboží v dohodnuté lhůtě. Nestane-li se tak, kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit.

6.1.11. 
Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.1.12.
Expedice předmětů plnění objednávek kupujících budou realizovány dle dostupnosti produktů, provozních možností prodávajícího, a to v co nejkratším termínu. Expedice se provádí v pracovní dny. Objednávky se vyřizují obvykle do 24 hodin po objednání až 10 pracovních dnů ve výjimečných případech o čemž je kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn.

6.1.13. 
Součástí dodávky není instalace předmětu plnění.

6.1.14.
Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu), pokud daný doklad není součásti zásilky bude doručen kupujícímu na adresu elektronické pošty, návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list ( pokud je přibalen výrobcem nebo dovozce), jinak za záruční list považujeme daňový doklad (fakturu).

6.1.15
Ceny dopravy jsou uváděny včetně DPH. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu.

6.1.16
Při úhradě zboží převodem na účet prodávajícího, bude zboží odesláno po připsání částky na účet.

6.1.17 
Objednávku může kupující do 24 hod., pokud již ovšem nebyla expedována a předána přepravci zrušit. Pokud kupující objednávku zruší a zaplatil zboží předem bude mu celá částka vrácena zpět bankovním převodem.

6.1 Platební podmínky

Kupující je oprávněn zvolit si v objednávce zboží některý z těchto způsobů jeho platby.

6.1.1. Platební podmínky Česká republika 
Platbu za objednávku lze provést následujícími způsoby. Bankovním převodem, platební kartou, online platbou a v hotovosti při přebírání balíku od přepravce a osobním odběru na provozovně.

Bankovním převodem:

Při objednání zboží s platbou předem provádí zákazník platbu bankovním převodem a zboží je odesíláno až po připsání částky za celou objednávku včetně přepravy na bankovní účet provozovatele internetového obchodu.

Bankovní účet: – SK4083300000002900579897
Fio banka, a.s, Česká republika

Dobírkou:

Při objednání zboží s platbou při doručení zboží ( DOBÍRKOU ) je zboží hrazeno kupujícím ( zákazníkem ) při přebírání zboží od přepravce.

Platba kartou:

Pro platbu kartou používáme platební bránu PayPal, která má vysoké zabezpečení a je doplněna bezpečnostními standardy typu 3D-Secure. Pokud vlastníte platební kartu, která umožňuje platby na internetu ( máte-li pochybnosti, informujte se u své banky), můžete ji využít k úhradě zboží online.

Online platba:

Online platby nabízíme prostřednictvím platební brány PayPal. Platby se provádějí pomocí tzv. bankovním tlačítkům, které nabízejí bezpečnou, komfortní a okamžitou platbu ze standardního internetového bankovnictví banky zákazníka. Výhodou je autorizace již předvyplněného příkazu, což eliminuje chybné zadaní a zvyšuje celkovou rychlost provedené platby.

6.1.2. Platební podmínky Slovenská republika

Dobírkou: 
Při objednání zboží s platbou při doručení zboží ( DOBÍRKOU ) je zboží hrazeno kupujícím ( zákazníkem ) při přebírání zboží od přepravce v hotovosti Eurech.

Bankovním převodem: 
Při objednání zboží s platbou předem provádí zákazník platbu bankovním převodem a zboží je odesíláno až po připsání částky za celou objednávku včetně přepravy na bankovní účet provozovatele internetového obchodu.

Bankovní účet: Fio banka, a.s. ,Slovenská republika ( vnitrostání platba )

IBAN: SK4083300000002900579897
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Platba kartou: 

Pro platbu kartou používáme platební bránu PayPal, která má vysoké zabezpečení a je doplněna bezpečnostními standardy typu 3D-Secure. Pokud vlastníte platební kartu, která umožňuje platby na internetu ( máte-li pochybnosti, informujte se u své banky), můžete ji využít k úhradě zboží online.

6.1.3. Platební podmínky Evropa

Platba kartou:

Zde probíhá platba za objednávku po stanovení ceny přepravy. Pro platbu kartou používáme platební bránu PayPal, která má vysoké zabezpečení a je doplněna bezpečnostními standardy typu 3D-Secure.

Pokud vlastníte platební kartu, která umožňuje platby na internetu ( máte-li pochybnosti, informujte se u své banky), můžete ji využít k úhradě zboží online. Pro uhrazení objednávky lze použít následující platební karty: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

6.2. Dodání zboží

Kupující je oprávněn zvolit si v objednávce zboží některý z těchto způsobů dopravy. Zboží zasíláme po území České republiky, Slovenské republiky a Evropy.

6.2.1. Doprava Česká republika

Dopravu zboží po území České republiky zajišťuje přepravní společnost Geis Parcel s.r.o..

Sazba přepravy pro balíky od 0 – 30 kg pro Geis Parel CZ

Geis Parcel CZ – platba za přepravu převodem ( Objednávka je uhrazena celá před odesláním zákazníkovi ) – 89 ,- Kč v.č. DPH

Geis Parcel CZ – platba za přepravu dobírkou ( Objednávka je hrazena zákazníkem při přebírání zboží od přepravce – hotově ) – 115,- Kč v.č. DPH z čehož je 89,- Kč v.č. DPH doprava a 26,- Kč v.č. DPH doběrečné.

Při objednávce zboží nad 2500,-Kč vč. DPH je doprava Zdarma.

Doprava zdarma je vyloučena u některého nadměrného zboží, jako jsou některé velikosti zahradních sestav, jízdních kol apod.

Tato sleva z ceny dopravy se nevztahuje na objednávky jejíž celková hmotnost nepřesáhne 50 kg.

Zde je doprava řešena individuálně se zákazníkem dle hodnoty objednávky.

6.2.2. Doprava Slovenská republika

Zboží do Slovenské republiky zasíláme prostřednictvím Geis Parcel SK a UPS Slovensko. Sazba dopravy pro balíky od 0 do 30 kg je napsána níže.

Slovenský zákazník platí zboží v Eurech hotově při přebírání zboží od přepravce. Cena celkové dobírky včetně poštovného je uvedena v potvrzujícím e-mailu při potvrzení objednávky zboží, a je uvedena jak v Kč, tak v Eurech.

Geis Parcel SK – platba za přepravu při platbě předem ( Objednávka je hrazena převodem a odesílána po připsání částky za objednávku na bankovní účet provozovatele e-shopu) – Cena přepravy 110,- Kč v.č. DPH. ( 4,30 ,- EUR v.č. DPH )

Geis Parcel SK – platba za přepravu dobírkou ( Objednávka je hrazena zákazníkem při přebírání zboží od přepravce – hotově v Eurech ) – Cena přepravy 134,- Kč v.č. DPH z čehož je 110,- Kč v.č. DPH dopravné a 24 ,- Kč v.č. DPH doběrečné. ( Celkem 5,20 EUR v.č. DPH)

Při objednávce zboží nad 2500,-Kč vč. DPH doprava ZDARMA

Doprava zdarma je vyloučena u některého nadměrného zboží, jako jsou některé velikosti zahradních sestav, jízdních kol apod.

6.2.3. Doprava Evropa , USA 
Zboží zasíláme do všech států v Evropy a USA. Zboží odesíláme po platbě předem. Cena přepravy je stanovena dle váhy balíku a sazeb přepravce..

6.3. Osobní odběr

V případě volby osobního odběru Vás budeme informovat e-mailem, jakmile pro Vás bude zboží připraveno. Osobní vyzvednutí je na adrese skladu. Možná i telefonická dohoda sobotního nebo nedělního odběru. Po-Pá v čase od 8:00 – 16:00 hod.

Při osobním odběru je kupující povinné si překontrolovat zboží při jeho převzetí a zjevné vady ihned uplatnit u prodávajícího. Na zjevné vady zboží uplatněné u prodávajícího později nebude brán zřetel.

7. Odběr zboží od přepravce 

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému i prodávajícímu. Sepište s přepravcem záznam o poškození a zboží nepřebírejte a ihned nás o dané záležitosti informujte.

8. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem

8.1.
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

8.2. 
Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@weeride.cz .

8.3. 
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 8.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8.4. 
V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 8.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí a prodávající provede kontrolu vráceného zboží.

8.5.
Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.6. 
V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

8.7. 
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8.8. 
Zboží, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, by mělo být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku. Doporučujeme Vám zboží pojistit.

9. Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá), pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o “mimořádnou slevu” nebo “akci” nebo jiné označení obdobného významu.

Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních (posledních) tří číslic namísto čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka neprodleně a to bezhotovostně vrácena zpět na účet určený kupujícím.

Prodávají může odstoupit od kupní smlouvy v případě změny ceny zboží od dodavatelů, výrobců a jiných společností od kterých je zboží prostřednictvím rozhraní webové stránky www.weeride.cz nabízeno, kterému se nedá předejít.

10. Práva z vadného plnění

10.1. 
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

10.2. 
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

10.2.1. 
má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

10.2.2. 
se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

10.2.3. 
zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

10.2.4.
je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

10.2.5.
zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

10.3.
Ustanovení uvedená v čl. 10.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

10.4. 
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

10.5. 
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

10.6. 
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

10.7. 
Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat návod k použití či návod na obsluhu a případné záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti prodávajícího za vady.

Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Kupující je povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí od přepravní společnosti ( po doručení zboží ) a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku a množství nemusí být uznána.

11. Další práva a povinnosti smluvních stran

11.1.
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

11.2. 
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11.3. 
Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy objednavky@saruman.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

11.4. 
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.5.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11.6. 
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

12. Zasílání obchodního sdělení a ukládání cookies

12.1.
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

12.2. 
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

13. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží

13.1.
Jakost při převzetí Pokud má převzaté zboží v době, kdy kupující věc převzal, nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Prodávající není povinen nároku kupujícího spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že kupující spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující spotřebitel v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

13.2 
Zákonná práva z vad Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí

Kupující podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou měla věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího podnikatele založí i vada později vzniklá, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

V této lhůtě je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  • bezplatné odstranění vady opravou;
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

14. Vyřízení reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady)

14.1. 
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Formuláře ke stažení: Uplatnění reklamace (reklamační list)

Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady je kupující povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo (způsob vyřízení reklamace) si zvolil.

Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

14.2. 
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

14.3. 
Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.

14.4. 
Reklamaci kupujícího spotřebitele, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím spotřebitelem písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

14.5. 
Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

14.6. 
Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

14.7.
Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace kupujícího informovat mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

14.8. 
U oprávněné reklamace náleží kupujícímu spotřebiteli náhrada účelně vynaložených nákladů, pokud přepravu na reklamaci nezajistí prodávající na své náklady.

14.9. 
V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá odvozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práva ).

15. Závěrečné ustanovení:

15.1. 
Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

15.2. 
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

15.3. 
Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

15.4.
Všechny fotografie na stránkách e-shopu www.weeride.cz jsou pouze ilustrativní.

Dokumenty ke stažení

Pokud se Vám nepodaří některý dokument stáhnout, tak nás informujte.

Dokument k odstoupení od smlouvy ke stažení ZDE

Reklamační list ke stažení ZDE